Skriv ut den här sidan

Möjlighet till psykoterapi hos student

Älvsjö vårdcentral kan genom ett samarbete med Karolinska Institutet (KI) erbjuda vuxna patienter möjlighet att gå i psykoterapi.

Behandlare är studenter som går en tvåårig basutbildning i psykoterapeutisk metod vid Kompetenscentrum för psykoterapi vid KI. 

Behandlingsformen är psykodynamisk psykoterapi (pdt), som är en form av fokuserad kort-tidsterapi, som har evidens vid olika psykiska problem. Den utgår från antagandet att psykiska symptom har en psykologisk mening.

Målet med terapin är att via ökad förståelse av bakgrunden och/eller innebörden av symptomen underlätta för individen att bättre handskas med känslomässiga upplevelser och problematiska relationer.

Denna behandlingsform betonar betydelsen av samtalet mellan patient och terapeut. Studenterna har regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut. Det är den för vården ansvarige läkaren, som formellt har det yttersta behandlingsansvaret.

Basutbildningen i psykoterapeutisk metod är en grundläggande fortbildning i psykoterapi och studenterna har tidigare yrkeserfarenhet som behandlare inom t.ex. sjukvård eller socialtjänst. Erfarenheterna är goda; patienterna får i stor utsträckning hjälp och brukar bli nöjda.

För att komma i fråga som patient för behandling hos student behöver din läkare på vårdcentralen skriva en remiss. Om du kan erbjudas behandling hos någon av studenterna hänger framför allt samman med vilken typ av problem du har.

Inledningsvis har du och studenten ett till fyra samtal där uppgiften är en fördjupad bedöm-ning om det i ditt fall är lämpligt med psykoterapi hos studenten. Du behöver ge skriftligt samtycke till villkoren för behandlingen. För studentens utbildningssyfte kommer samtalen att ljudinspelas. Det ger dig som patient en garanti om god behandling. I övrigt sker inga åtgärder utan ditt samtycke.

Behandlingslängden kan variera men kan pågå som längst till början av maj 2017. Som patient har du givetvis rätt att avsluta när du vill, men om ni kommer överens om att påbörja be-handling, bör ni kunna träffas regelbundet varje vecka.

Behandlingen sker på vårdcentralen och inom ramen för offentligt finansierad sjukvård vilket bl.a. innebär att sjukvårdens vanliga regler för journalföring och tystnadsplikt gäller. Likaså gäller vårdcentralens aktuella rutiner för betalning och återbud.

För ytterligare upplysningar kontakta din läkare här på vårdcentralen.